OM FAMILJEKONSTELLATIONER

Som stjärnorna på himlen finns i sina konstellationer, på liknande sätt kan vi människor hamna i mönster i våra familjer. Dessa mönster kan ibland vara svåra att se men de kan ändå styra våra liv på ett sätt som gör att vi inte lever de liv vi skulle önska eller lever vårt liv fullt ut.

Varje person har sitt unika livsträd med olika händelser bakåt. När familjen upplevt starka händelser påverkar de oss på ett större sätt än vad vi vanligtvis tror.

För överlevnad och för att klara av livet efter traumatiska händelser stänger vi ofta av och sluter oss. Vi pratar ogärna om smärtsamma upplevelser och familjehemligheter sopas lätt under mattan. Vad jag ser i konstellationsarbetet igen och igen är att trauman och obearbetade känslor ärvs från generation till generation.

Peter Loewenberg professor vid University of California är en av de mest framstående experterna när det kommer till studier kring generationsöverskridande trauman. Han förklarar att undanträngd sorg och obearbetade trauman påverkar kommande generationer på många olika sätt.

”Ett generationsöverskridande trauma är överföringen av emotionell, fysisk eller social smärta från en person till dennes barn. Det ligger betydligt djupare rotat än beteende som bara är inlärt. Vi talar om epigenetik. Det handlar om hur miljömässig påverkan kan förändra hur vissa gener tar sig i uttryck.”  Klicka här för att komma till artikeln “Generationsöverskridande trauma - vad är det?"

Alla relationer bildar system. Metoden familjekonstellationer är applicerbar på alla former av mänskliga grupperingar och sammanhang. Den kan således användas i en vidare betydelse inom områden av våra liv som exempelvis parrelationer, förälder och barn-relation men också företagande, bolag och organisationer.

Vi lever i ständig relation med vår omvärld som både påverkar och påverkas av de olika system i vilka vi ingår.

Img078

Vad är familjekonstellationer?

I en konstellation skapas utrymme att ta reda på om någon inom familjen är påverkad av tidigare generations öden. Det görs med metoden familjekonstellation. Om påverkan synliggörs kan klienten ges möjlighet att släppa taget om den omedvetna indragningen.

Familjekonstellationer möjliggör en djupare förståelse om den psykologiska historia du bär med dig. Metoden öppnar upp dold dynamik som pågår i familjen och påverkar ditt liv. Det är något som inte fungerar och blir till ett lidande för dig, din familj, partner, barn och barnbarn.

Exempel på teman i familjekonstellationer:

• Relationsproblem
• Negativa mönster
• Känsla att sitta fast och inte ha tillgång till sitt liv
• Rädslor av olika slag
• Känna skuld och skam fast den är oberättigad
• Känsla att ha en tyngd på sina axlar
• Konflikter med barn, föräldrar, syskon, kollegor och vänner
• Skilsmässa
• Ensamhet och utanförskap
• Sjukdomar, kronisk smärta och trauma
• Depression och självmord
• Att förlora barn och dödsfall
• Adoption
• Anorexi och bullemi
• Beroendeproblematik
• Arbetsrelaterade problem, se vidare under avsnittet om Företagskonstellationer

AdobeStock_314255016_Web
AdobeStock_204180262_Web

Familjen — En boja eller en kraft?

Metoden familjekonstellationer ger dig möjlighet att få ett helhetsperspektiv. De ger en bättre bild av vad som egentligen pågår under ytan – hur det såg ut för din familj och om ditt problem har rötter i ett tidigare skeende i familjens historia.

Att bli varse den nya bilden kan upplevas i en konstellation och kan bidra till avslappning på en djup känslomässig nivå. Du har möjlighet att lämna trauman bakom dig, till och med känna att de givit dig något positivt och se dem som något rikt. Rörelsen ger perspektiv på din familj i flera generationer tillbaka. 

Detta ger ofta möjligheten att på ett medvetet plan frigöra den kraft som familjesystemet kan ha låst. Det är ett sätt att uppleva sin rätta plats och vara i samklang med sitt egna liv och livsöde.

Som Bert Hellinger uttryckte det: “Familjen kan antingen vara en boja eller en kraft”.

Tre grundläggande principer

Arbetet grundar sig på tre principer:

Tillhörighet

rules_belonging

Varje person i en familj har lika rätt att höra till — oavsett händelser.

Ordning

rules_order

Varje person  i en familj har sin rätta plats.

Balans

rules_balance

Det behöver finnas ett rättvist flöde av givande och tagande mellan alla personer i en familj.

AdobeStock_96259279_Web

Konstellationen — en läkande ceremoni

Konstellationer fungerar som en läkande ceremoni, utan förutbestämd struktur, ett resultat av dynamik som uppstår i arbetet.
Familjekonstellationer bygger på ett synsätt som är grundaren Hellingers observationer av naturfolk. Vad Hellinger såg var att stora starka livshändelser inkluderades som en naturlig del av livet – olika skeenden accepterades och välkomnade alla känslor. Genom att ta hjälp av ritualer för att bearbeta och läka det förflutna, kunde de gå vidare med sina liv. 

“There is a crack in everything. That’s how the light gets in."

Leonard Cohen